Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere boeking die u telefonisch of via onze website hebt gedaan.

 • Aansprakelijk en schade

Alle deelnemers aan activiteiten georganiseerd door Ontdek De Alblasserwaard nemen vrijwillig en op eigen risico deel aan alle georganiseerde activiteiten. Alle deelnemers aan activiteiten georganiseerd door Ontdek De Alblasserwaard zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de activiteiten. Deelnemers die zich niet geschikt achten voor deelname aan specifieke activiteiten dienen dit te melden aan de betreffende activiteitenbegeleider. Deelnemers met gezondheidsklachten dienen dit vooraf te melden aan de betreffende activiteitenbegeleider. De opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan de organisator of de vertegenwoordiger van de organisator te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement of de activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. Iedere deelnemer aan activiteiten in of op het water, niet zijnde rondvaarten, dienen in het bezit te zijn van een erkend zwemdiploma of het ontbreken daarvan vooraf bekend gemaakt te hebben aan de organisator. De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de organisator of diens vertegenwoordiger om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen.
De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. De deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te laten leggen. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van de organisator. De deelnemer stelt de organisator zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij het eind van de overeenkomst, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen. De deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de overeenkomst op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan een vertegenwoordiger van de organisator en wel in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen en zo schoon mogelijk. De organisator is gerechtigd zo nodig extra kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van materialen, aangiften van vermissing e.d. aan de deelnemer in rekening te brengen.

Ontdek De Alblasserwaard is niet verantwoordelijk voor materiële schade, schade als gevolg van opgelopen letsel en schade ten gevolge van overlijden, die ontstaat door deelneming aan activiteiten georganiseerd door Ontdek De Alblasserwaard en/of partners. Schade die ontstaat door gebruik van materialen tijdens de activiteiten vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Ontdek De Alblasserwaard en/of partners. Iedere aansprakelijkheid van Ontdek De Alblasserwaard is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal de door Ontdek De Alblasserwaard voor het desbetreffende uitje/evenement ontvangen betaling, met een maximum van € 2.500,-. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten. Niet alleen Ontdek De Alblasserwaard, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden jegens de opdrachtgever van Ontdek De Alblasserwaard een beroep doen. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u binnen bekwame tijd nadat u met de schade bekend geworden bent of met de schade bekend had kunnen zijn, de schade schriftelijk bij Ontdek De Alblasserwaard kenbaar maakt. Het recht op schadevergoeding komt in ieder geval te vervallen indien u ons niet binnen 1 jaar nadat u op de hoogte bent gekomen van de schade of deze redelijkerwijs had moeten ontdekken, aansprakelijk heeft gesteld. Ontdek De Alblasserwaard is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals het niet hebben van een noodzakelijk reisdocument, een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies. b. het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een deelnemer in een verkeerde categorie en/of indien de deelnemer zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen. c. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de organisator en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisator kunnen worden toegerekend.

De opdrachtgever en/of deelnemer worden geacht een passende ongevallen-, reis en annuleringsverzekering af te sluiten. Ontdek De Alblasserwaard aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis-, ongevallen en/of annuleringsverzekering.

 • Reissom

De reissom kan per IDEAL voldaan worden. In de reissom per persoon zijn inbegrepen, alle in het programma omschreven zaken, tenzij anders vermeld.

 • Algemeen voorbehoud

Ontdek De Alblasserwaard behoudt zich het recht voor kleine wijzigingen aan te brengen in de reisroute en bijbehorende onderdelen indien hiertoe gegronde redenen bestaan. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk schriftelijk of telefonisch doorgegeven worden aan de deelnemer. Voor sommige activiteiten geldt een minimale deelname. Wanneer de groep kleiner is, zal het minimale bedrag voor de minimale deelname worden berekend. Bijvoorbeeld: minimale deelname is 15 personen, de groep bestaat uit 12 personen, er zal voor 15 personen worden berekend. De opdrachtgever staat er voor in, dat er voor de opzet en uitvoering essentiële informatie aan Ontdek De Alblasserwaard heeft verstrekt. Ontdek De Alblasserwaard zal de opdracht naar het beste inzicht en vermogen, in overeenstemming met de eisen van de opdrachtgever, uitvoeren.

 • Wijziging en annulering van georganiseerde uitjes door de opdrachtgever

Ontdek De Alblasserwaard hanteert annuleringsvoorwaarden. De annuleringskosten worden per situatie beoordeeld. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van het geboekte uitstapje. Het afsluiten van een annuleringsverzekering valt onder verantwoordelijkheid van de deelnemer. Kijk voor meer informatie naar de Annuleringsvoorwaarden.

 • Overmacht

(Buiten)activiteiten vinden altijd doorgang en worden alleen op de dag zelf uitgesteld in gevaarlijke situaties zoals storm en onweer. Dit wordt ter plekke bepaald. Voor binnenactiviteiten geldt dit alleen op het moment dat de locatie onveilig wordt geacht.

 • Prijzen en kosten

Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. (belasting toegevoegde waarde), tenzij anders vermeld. De kosten vermeld op de website zijn inclusief alle activiteiten, maar exclusief vervoer tenzij anders vermeld. Bij de overnachtings-arrangementen zijn de prijzen exclusief gemeentelijke heffingen (verschillen per gemeente/soort accommodatie). Prijsopgaven worden gedaan op basis van de huidige prijzen op het tijdstip van de offerteaanvraag. Ontdek De Alblasserwaard behoudt zich het recht voor om plotselinge prijsstijgingen van derden door te berekenen aan de opdrachtgever.

 • Deelname

Deelname aan de activiteiten die georganiseerd zijn door Ontdek De Alblasserwaard is vrijwillig. Ontdek De Alblasserwaard en de uitvoerende partij(en) behoudt zich het recht voor om deelnemers die fysiek of mentaal niet de juiste conditie te hebben te weigeren voor deelname aan de activiteiten. Ontdek De Alblasserwaard mag deelnemers die bedreigend, agressief, gewelddadig of ander onprettig gedrag vertonen weigeren van deelname of tijdens een activiteit uitsluiten van deelname, zonder dat hierdoor recht op restitutie van (een deel van) het betaalde ontstaat. Eén en ander ter beoordeling aan Ontdek De Alblasserwaard.

 • Klachten

Indien de deelnemer zich wil beroepen op een tekortkoming in de nakoming van het programma, dient de deelnemer zijn klacht direct, doch uiterlijk binnen een maand na reisdatum, schriftelijk te richten aan Ontdek De Alblasserwaard opdat deze een passende oplossing kan zoeken. Ontdek De Alblasserwaard moet een klacht binnen een maand na indiening daarvan in behandeling hebben genomen. Deelnemer ontvangt hiervoor een ontvangstbevestiging.

 • Verwerking persoonsgegevens

Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van Ontdek De Alblasserwaard persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Kijk voor meer informatie onder het kopje Privacyverklaring.

 • Toepasselijk recht

Op de overeenkomst en op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 • Wijziging en annulering van georganiseerde uitjes door de ondernemer op het platform

Er bestaat een kleine kans dat een aangeboden uitje toch niet beschikbaar blijkt te zijn. Wij zullen je dan binnen 24 uur een passend alternatief aanbieden. Bij wijziging/annulering van een onderdeel van de boeking is het mogelijk om van de gehele boeking af te zien.